นายแพทย์รวี ยอแสงรัตน์

นายแพทย์รวี ยอแสงรัตน์

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555),

ถามคำถาม