นายแพทย์สมพงษ์ ทองร่วง

นายแพทย์สมพงษ์ ทองร่วง

ความชำนาญ

ระบบประสาทและสมอง

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536)

ถามคำถาม