นายแพทย์สรายุทธ์ แท่นนิล

นายแพทย์สรายุทธ์ แท่นนิล

ความชำนาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 13:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560)

วุฒิบัตร สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

ถามคำถาม