นายแพทย์สิทธิพร ทับทวี

นายแพทย์สิทธิพร ทับทวี

ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SUN 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

MON 09:00-16:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ประกาศนียบัตรผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง , 2562

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558

ถามคำถาม