นายแพทย์เจตน์ งามประเสริฐ

นายแพทย์เจตน์ งามประเสริฐ

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548)

ถามคำถาม