นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

ความชำนาญ

ระบบประสาทและสมอง

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2543)

ถามคำถาม