นายแพทย์เสฏฐวุฒิ เทพหนู

นายแพทย์เสฏฐวุฒิ เทพหนู

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

ถามคำถาม