แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 09:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)

ถามคำถาม