แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-12:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-12:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560)

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

ถามคำถาม