แพทย์หญิงรวิพร อธิกิจรุ่งเรือง

แพทย์หญิงรวิพร อธิกิจรุ่งเรือง

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2554 )

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (2548)

ถามคำถาม