แพทย์หญิงลลิศา อังสิริกุล

แพทย์หญิงลลิศา อังสิริกุล

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี (2550)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2539)

ถามคำถาม