พญ.จิรประภา นาที

พญ.จิรประภา นาที

ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • มะเร็งนรีเวชวิทยา, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ถามคำถาม