แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)

ทำนัด

นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

ทำนัด

นายแพทย์กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Fellowship of Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2558)

วุฒิบัตร กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

ทำนัด

นายแพทย์กอบกิจ ศิลา

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

จบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัด จาก โรงพยาบาลตำรวจ , 2559-2560

แพทยศาสตรบัณฑิต Gullas college of Medicine สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , 2558

ทำนัด

นายแพทย์กิตติพัฒน์ สิทธิธำรงกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

ทำนัด

แพทย์หญิงขวัญจิตร โภคาผล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎ , 2563

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช , 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , 2546

ทำนัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา เวศกิจกุล

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2554)

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

ทำนัด