ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพชิรา โรจนพิทยากร

ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพชิรา โรจนพิทยากร

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2527)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2521)

ถามคำถาม