ทันตแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย

ทันตแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย

ความชำนาญ

ทันตกรรม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 13:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2543)

ถามคำถาม