นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

ถามคำถาม