นายแพทย์กิตติพัฒน์ สิทธิธำรงกุล

นายแพทย์กิตติพัฒน์ สิทธิธำรงกุล

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

ถามคำถาม