นายแพทย์จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร

นายแพทย์จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร

ความชำนาญ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

SUN 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562

ถามคำถาม