นายแพทย์ฎายิน แสนประดิษฐ์

นายแพทย์ฎายิน แสนประดิษฐ์

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2545)

ถามคำถาม