นายแพทย์ธนารัตน์ สกุลชิต

นายแพทย์ธนารัตน์ สกุลชิต

ความชำนาญ

รังสีแพทย์

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

ข้อมูลการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , 2548

รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554

ถามคำถาม