นายแพทย์นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

นายแพทย์นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

WED 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)

ถามคำถาม