นายแพทย์พิธมน ศุกรินทร์

นายแพทย์พิธมน ศุกรินทร์

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2548)

ถามคำถาม