นายแพทย์พิสัณห์ นามเกิด

นายแพทย์พิสัณห์ นามเกิด

ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2542)

ถามคำถาม