นายแพทย์วีระ จิตตปาลกุล

นายแพทย์วีระ จิตตปาลกุล

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

ถามคำถาม