แพทย์หญิงกานต์ธิดา จงจิตต์

แพทย์หญิงกานต์ธิดา จงจิตต์

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2558),

ถามคำถาม