แพทย์หญิงชุติมา โฆษิตชัยวัฒน์

แพทย์หญิงชุติมา โฆษิตชัยวัฒน์

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดี (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2547)

ถามคำถาม