แพทย์หญิงธีรารัตน์ ควรสมาน

แพทย์หญิงธีรารัตน์ ควรสมาน

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)

ถามคำถาม