แพทย์หญิงนนทิดา โรจนพิทยากร

แพทย์หญิงนนทิดา โรจนพิทยากร

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (2551)

ถามคำถาม