แพทย์หญิงปลื้มจิตร ตันกี่

แพทย์หญิงปลื้มจิตร ตันกี่

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2552)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

ถามคำถาม