แพทย์หญิงวรกานต์ ตัณฑุลมาศ

แพทย์หญิงวรกานต์ ตัณฑุลมาศ

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SUN 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557),

ถามคำถาม