นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง

นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทย์ปฎิบัติการ (Fellowship), แผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • Surgical Oncology

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์, ประเทศไทย

ถามคำถาม