พญ.ธิดารัตน์ วทัญญุตา

พญ.ธิดารัตน์ วทัญญุตา

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย

ถามคำถาม