นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกําหนดกฎหมาย และมีแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบุข้อมูล หรือทําเครื่องหมายลงแบบฟอร์มเพื่อการติดต่อหรือรับบริการกับโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ในระหว่างเยี่ยมชม หรือใช้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ให้ใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยินยอม และตกลงด้วยกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว รายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลทีจัดเก็บรวบรวม

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามที่ท่านให้ไว้สําหรับการรับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการรับข่าวสาร การสอบถามข้อมูล การนัดหมายแพทย์ การรับบริการระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การรับบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Online Consulting Service) การชําระเงินออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ก็ได้ แต่จะมีผลให้โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการติดต่อหรือให้บริการท่าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และอาจใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยหรือทางสถิติ ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานบริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ได้บันทึกจัดเก็บไว้ อาจมีการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก กรณีดังต่อไปนี้

1.การเปิดเผยหรือส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน ได้แก่ บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการคุ้มครองสิทธิค่าบริการรักษาพยาบาลของท่าน ธนาคารผู้ให้บริการรับชําระเงินค่าบริการผ่านทางออนไลน์ หรือบริษัทผู้สนับสนุนการให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็นสําหรับการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

2.การจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล บริการจัดการข้อมูลพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาบริการ และ/หรือ ทำการตลาดร่วมกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ หรือดำเนินงาน และต้องอยู่ภายใต้บังคับสัญญาที่รักษาความลับของข้อมูล และเป็นไปตามข้อกฎหมาย

3.การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงเพื่อป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้ติดต่อหรือใช้เว็บไซต์อื่นที่ได้เชื่อมโยงดังกล่าว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้ปฎิบัติ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์การบันทึกจัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่มีเทคนิค ขั้นตอน และการบริการจัดการที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเข้าใช้ ดัดแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ดี มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจมีความสมบูรณ์ไม่เต็ม 100 % อาจมีข้อบกพร่องจากการทำงานของระบบเทคนิคที่มิอาจควบคุมได้เป็นครั้งคราว ฉะนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ไม่รับประกัน หรือรับรองประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะขอสำเนา แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน หรือใช้สิทธิอื่นใดภายใต้ความคุ้มครองทางกฎหมาย เมื่อท่านต้องการใช้สิทธินี้สามารถแสดงความจำนงค์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเพื่อใช้สิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดส่งเป็นหนังสือ พร้อมแนบสำเนาแสดงตัวตนของท่าน ตามที่อยู่ดังนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

กรณีท่านมีคําถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ติดต่อได้ที่

E-mail: info@phuketinternationalhospital.com

หมายเลขโทรศัพท์ 076 361 888

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ และการดำเนินงาน หรือข้อเสนอแนะจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ทันที ที่มีการประกาศ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ดังระบุไว้ด้านล่าง

ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือเข้าใช้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ให้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำหรือแก้ไข และมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563